Love Stitch Vase

Love Stitch Vase

Regular price $5.98 Sale price $14.95

Love Stitch Vase

5.5 inches x 3 inches.